Valorització de subproductes de la indústria càrnia

Dolors Parés Oliva | Institut de Tecnologia Agroalimentària (UdG)

Els subproductes de l’industria càrnia, com ara la sang i les vísceres dels animals, són un recurs valuós que en algunes cultures, especialment les asiàtiques, són valorades directament en l’àmbit gastronòmic. En canvi, en la cultura occidental no tenen un valor alimentari directe. En els casos en què aquests subproductes siguin aprofitats, normalment són emprats en la fabricació d’aliments per a animals. En cas contrari, es converteixen en residus potencialment molt contaminants, que necessiten un tractament costós, tant des del punt de vista econòmic com energètic. 

S’ofereix un servei basat en l’ús dels equipaments del grup de recerca a fi de valoritzar els subproductes de la indústria càrnia com a font de proteïnes per a la producció d’ingredients útils per a la industria alimentaria, amb valor afegit. D’aquesta manera es pretén integrar aquests recursos en la cadena alimentaria humana, la qual té un rendiment econòmic superior respecte a la producció de pinsos. Alhora, es valoritzaria un subproducte i es minimitzaria la fracció d’aquest que caldria tractar com a residu. Entre els resultats esperats, es preveu una millora del rendiment del sacrifici dels animals de consum i, al mateix temps, una disminució de la quantitat de residus produïts per l’industria alimentària, amb la conseqüent reducció de la seva petjada ecològica.

Experiència amb empreses

Tot i que encara no s’han materialitzat col·laboracions amb empreses en aquest àmbit, la proposta podria interessar a escorxadors i fàbriques de productes carnis derivats. 


T’interessa alguna d’aquestes solucions?