Tractaments de processament d’aliments de polsos lumínics d’alta intensitat

Els polsos de llum (PL) és una tecnologia no tèrmica de processat, que consisteix en l’aplicació de polsos lumínics d’alta energia sobre aliments o superfícies alimentàries, amb l’objecte de disminuir la seva càrrega microbiana, sense afectar negativament les seves propietats organolèptiques. Com més llis i homogeni sigui el producte, més gran és el nivell de descontaminació (Lasagabaster, 2009).

Pasteurització / esterilització d’aliments líquids

També s’ha plantejat l’ús d’aquesta tecnologia com a alternativa als tractaments tèrmics per pasteuritzar / esterilitzar productes líquids transparents a la llum o productes menys transparents, sempre que la intensitat de tractament s’incrementi i s’optimitzi la configuració dels reactors.

Aplicacions

  • carnis
  • peixos
  • productes frescos tallats (xampinyó, alvocat, síndria)
  • plats preparats