PeptideGo: La plataforma bioinformàtica per la valorització i el guiatge en l’obtenció de pèptids bioactius procedents de fonts de proteïna alternativa

Gerard Pujadas | Quimioinformàtica i Nutrició (URV)

PeptideGo és una plataforma informàtica de simulació de digestió de pèptids. Molts sectors estratègics, com ara nutricèutics, nutrició animal, aliments funcionals, suplements per a esportistes, alta cosmètica, etc. utilitzen pèptids funcionals d’alt valor afegit, amb una forta tendència a l’augment prevista a curt-mitjà termini. Obtenir pèptids de qualitat més alta a un preu competitiu és per tant una necessitat primària de les empreses d’aquests sectors: una de les solucions proposades en aquests sentit és l’ús de fonts de proteïnes alternatives, més econòmiques i sostenibles que les tradicionals, com ho són microalgues i insectes. Aquestes fonts es dirigeixen normalment a l’alimentació animal; en canvi, aquesta proposta es relaciona amb l’obtenció d’ingredients per a la cadena alimentària humana i conseqüentment pretén pujar d’un graó en la jerarquia de l’ús dels aliments. La solució es dirigeix tant a les empreses productores de pèptids bioactius, com a aquelles que es dediquen a generar proteïnes a partir d’aquestes fonts innovadores. De fet, està pensada per a constituir un dinamitzador industrial i econòmic entre aquestes dues classes d’empreses.

PeptideGo ofereix la possibilitat de treballar amb un conjunt de factors que altres plataformes existents actualment no tenen en compte. Entre d’altres: l’escalabilitat industrial dels resultats; la possibilitat de simular com obtenir el pèptid d’interès pur, tant amb resultats qualitatius com quantitatius (quina és l’activitat del pèptid i com és de potent); la possibilitat de permetre més d’una proteïna com a input quan la puresa no sigui imprescindible; condicions i proteïnes per tal d’obtenir un pèptid de forma pura i la bioactivitat quantitativa d’aquest.

Gràcies a la  plataforma, es dóna resposta a expectatives fonamentals de les empreses interessades, podent augmentar el valor comercial de les fonts de proteïnes alternatives, econòmiques i sostenibles, i alhora afavorir i simplificar l’ús d’aquestes per a la producció en forma pura de pèptids bioactius d’alt valor afegit. Això facilita també la possibilitat de llançar al mercat nous productes amb atributs molt demandats pels seus clients, com ara una major concentració del principi actiu.

Experiència amb empreses

Es disposa d’un prototip de PeptideGo per utilitzar-lo tant en activitats de demostració com en projectes que busquin valoritzar proteïna alternativa per tal d’obtenir-ne pèptids antidiabètics i/o antihipertensius, o bé identificar la proteïna alternativa que es podria utilitzar per a obtenir-ne un pèptid concret. El prototip  pot buscar pèptids bioactius en microalgues de diferents gèneres (Botryococcus, Chlamydomonas, Chlorella, Dunaliella, Phaeodactylum, Porphyridium, Scenedesmus i Spirulina) i en els insectes Acheta domesticus i Tenebrio molitor

El servei ofert per PeptideGo pot interessar principalment a empreses productores de proteïna alternativa (granges d’insectes i fotobioreactors de microalgues) i empreses que utilitzen pèptids en els seus productes (alimentació funcional, pinsos per animals de companyia i indústria cosmètica). 


T’interessa alguna d’aquestes solucions?