Implementació de la tecnologia de digestió anaeròbia per a la generació d’energia i gas natural d’origen renovable

Oscar Osegueda | Centre Tecnològic BETA (UVIC)

Els objectius de transició energètica, canvi climàtic i seguretat alimentària adoptats des de la Unió Europea requereixen tecnologies que permetin extreure el màxim valor de les aigües residuals i els subproductes generats en multitud d’activitats.

La tecnologia de digestió anaeròbia proposada es basa en la generació de biogàs, biometà i bioenergia a partir de corrents residuals i subproductes generats a la indústria càrnia, làctica, aqüícola i agroindustrial. És un procés biològic, a través del qual una gran part de la matèria orgànica continguda en un residu/efluent residual o subproducte es transforma en metà i carboni inorgànic. El procés de digestió anaeròbia no elimina els nutrients com el fòsfor, nitrogen o potassi, de manera que el residu s’acaba convertint en un gas ric energèticament (biogàs i/o biometà que poden ser transformats en bioenergia) i un digestat líquid ric en nutrients i apte per a ser utilitzat en aplicació agrícola. A través de la digestió anaeròbia es pot, per tant, extreure el contingut energètic dels residus prèviament al seu tractament o aplicació finals fent que els processos industrials generadors dels residus siguin més eficients energèticament i més sostenibles ambientalment.

Altres tecnologies emprades fins ara per a transformar aquest tipus d’efluents en energia, com seria la combustió i aprofitament tèrmic, són més complexes, costoses i sovint no permeten valoritzar els nutrients continguts als efluents com sí ho permet aquesta solució.

En canvi, es proposa un procés que proporciona un aprofitament integral del material valoritzat i representa una alternativa de residu zero a les tecnologies desenvolupades i aplicades fins al moment.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

El potencial client d’aquesta tecnologia és la indústria de la tecnologia mecànica industrial, la indústria de la gestió de residus i subproductes, la indústria de l’energia i la indústria agroalimentària. Actualment, ja s’han establert contactes amb empreses del sector de la gestió de residus i subproductes i del sector agroalimentari.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?