Estudis d’identificació del perill

A la XIA disposem d’estudis especialitzats per l’identificació dels possibles agents biòtics o abiòtics i els seus possibles efectes nocius per a la salut i que poden estar presents en un determinat aliment o grup d’aliments. Aquests estudis exigeixen la recol·lecció, organització, i avaluació de la informació científica pertinent que permeten vincular un agent i la seva font a la malaltia. Per realitzar aquests estudis disposem de mètodes analítics apropiats pels diferents agents biòtics / abiòtics i les matrius.

Agents biòtics

 • Identificació, detecció i quantificació de microorganismes patògens, microorganismes alterants dels aliments i OMGs.
 • Millora i / o desenvolupament de nous mètodes d’identificació, detecció i quantificació d’OMGs i microorganismes

Mètodes d’analisi

 • Anàlisi de microbiologia convencional: cultius
 • Anàlisi moleculars: PCR, PCR multiplex, PCR a temps real, RAPD-PCR, NASBA a temps real i perfil de plasmidis.

Microorganismes detectats

 • Monilinia spp
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • E.coli
 • S. aureus

Agents abiòtics

 • Identificació, detecció i quantificació de residus i contaminants, indicadors d’estabilitat oxidativa i additius.
 • Millora i / o desenvolupament de nous mètodes d’anàlisi per a la determinació de compostos abiòtics

Mètodes d’analisi

 • Convencionals: cromatografia
 • No convencionals: sensors no invasius

Residus i contaminants 

 • antibiòtics
 • hormones
 • anabolitzants
 • tranquil·litzants
 • agents antiparasitaris
 • PCBs
 • pesticides
 • metalls pesants
 • Hidrocarburs
 • Micotoxines (ocratoxina A, …)
 • acrilamida
 • melamina
 • nitrosamines
 • amines biògenes
 • Tricloroanisoles (TCA).

Indicadors 

 • Òxids de colesterol
 • triglicèrids oxidats
 • Metalls de transició
 • TBARS
 • Perfil de volàtils relacionats amb l’oxidació (Hexanal, Nonanal, 4 hydroxy-trans-2-nonenal, …)

Additius

 • colorants
 • antioxidants inorgànics i sintètics
 • nitrits
 • CO
 • BHA
 • BHT
 • TBHQ
 • Poliamines (putrescina, espermidina, espermita, …)