Crioconcentració per a la producció alimentària sostenible

Eduard Hernández | Enginyeria Agroalimentària – EEABB (UPC)

La indústria alimentària i farmacèutica té certes dificultats en els processos de concentració de fluids, que s’aborden amb aquesta solució. Els sistemes de concentració tradicionals (basats en evaporació i membranes, entre d’altres) comporten, entre d’altres efectes indesitjats, la pèrdua de qualitat dels productes concentrats, a causa de la degradació causada per l’increment de temperatura generat durant el procés. En canvi, la crioconcentració, tal com indica el nom, es basa en el congelament dels fluids i conseqüentment permet el manteniment d’una elevada qualitat sensorial i nutricional del producte, a més d’un estalvi energètic significatiu.

La crioconcentració en suspensió és un sistema eficaç que ja existeix a nivell comercial, tot i que actualment és utilitzat en àmbits molt concrets, a causa del seu cost elevat. La present proposta pretén implementar un sistema alternatiu que garanteixi arribar a valors d’eficàcia elevats en una sola etapa, basat en dues tècniques diferents (a utilitzar separadament o combinades entre elles), conceptualment més senzilles i que a dia d’avui s’han implementat a nivell de pilot o a escala de laboratori: la crioconcentració progressiva i en bloc. La primera necessita altres tècniques complementàries per tal d’obtenir un producte de qualitat suficient; la segona és la més senzilla i es basa en el principi que, descongelant un líquid de forma controlada, se’n pot seleccionar fàcilment la fracció més concentrada.

A més de la millora de processos industrials convencionals, una de les aplicacions de potencial més elevat de la crioconcentració és la recuperació i reutilització dels efluents d’alguns processos industrials, els quals, tot i ser rics en matèria orgànica d’alt valor biològic, actualment s’han de tractar com a residus. La concentració d’aquests efluents a través de la metodologia proposada permetria aprofitar substàncies valuoses per a reintroduir-les en la cadena alimentària, i alhora reduir els costos de tractament dels residus de la indústria alimentària.

Experiència amb empreses

Tot i que encara no s’han materialitzat col·laboracions amb empreses en aquest àmbit, la proposta podria interessar a la indústria alimentària i farmacèutica, tant en el sector dels ingredients com en la implantació de la tecnologia.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?