La XIA participa en l’elaboració del nou Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026

22.12.2020

Ahir es va presentar oficialment el nou Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026 desenvolupat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en el qual els representants de la Xarxa d’Innovació Alimentària hem tingut l’oportunitat de participar en les comissions de treball de l’eix R+D+I.

El Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 és un instrument interdepartamental i intersectorial definit per construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d’accés universal, que assenta les bases del Pacte Nacional per a l’Alimentació de Catalunya.

És el resultat de més d’un any de treball col·laboratiu i intens de tots els agents de la cadena de valor alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, passant per les indústries d’elaboració, transformació i distribució, el comerç i la restauració. El procés d’elaboració ha finalitzat al desembre de 2020, i ara, Catalunya ja disposa d’una estratègia alimentària que començarà a implementar-se el 2021 i arribarà fins el 2026.

El seu disseny ha estat el resultat de la integració dels treballs dels diversos grups d’experts i especialistes i d’un procés participatiu obert al sector i a la ciutadania endegat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant la necessitat de disposar d’una política alimentària de país única i compartida amb tota la societat i construïda per tots els agents que hi intervenen.

En l’interval de juny 2019 fins febrer 2020, els representants de la Xarxa d’Innovació Alimentària hem tingut l’oportunitat de participar en les comissions de treball de l’eix R+D+I del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC), durant la fase de diagnosi i la fase de marc estratègic. Se’ns va convidar a proposta del Consell Català de l’Alimentació, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta iniciativa està totalment alineada amb el principal objectiu de la XIA de transformar la interacció entre el sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació en alimentació i el sector agroalimentari, per resoldre millor els problemes persistents i complexos i, per transferir de manera efectiva el coneixement i la tecnologia del sistema de Recerca. 

El Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya apunta les bases per articular el Pacte nacional per a l’alimentació de Catalunya, instrument clau per orientar les futures polítiques públiques en l’àmbit alimentari. Aquest Pacte ha de permetre articular una política agrària, pesquera, forestal i alimentària pròpia, amb una visió àmplia i transversal que doni protagonisme a la producció local d’aliments i a la nostra cultura gastronòmica.

Entre les iniciatives i actuacions previstes al Pla, destaquem el repte d’impulsar set projectes transformadors basats en la recerca i la innovació que promoguin la transformació del sistema agroalimentari i pesquer arreu del territori. Per aconseguir això es proposa la creació de l’Aliança de Recerca i Innovació FoodCat, l’estímul de la col·laboració publicoprivada i potenciació d’agendes compartides en l’àmbit de l’R+D+I.

Pots consultar el contingut del Pla en el següent link:

 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/consell-catala-alimentacio/enllacos-documents/fitxers-binaris/pla-estrategic-alimentacio-Catalunya-2021-2026_doc-final.pdf