HORIZON EUROPE 2021-2027, una gran oportunitat per la innovació alimentària

22.06.2021

El passat 12 de maig es va publicar el Programa Específic d’Horizon Europe al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i aquest dimarts 22 es publicaran les primeres convocatòries, donant així començament oficial al tan esperat nou Programa Marc de Recerca i Innovació. Seran prop de 100.000 milions d’euros, el pressupost més gran mai destinat a investigació, amb l’objectiu de revolucionar la R+D+I europeu per fer la transició cap a un futur pròsper i sostenible.

Europa, amb el 6% de la població del món, acumula un 17% d’inversió global en R+D+I i el 25% de totes les publicacions científiques d’alta qualitat, però el problema el trobem en l’apartat d’R+D+I de la inversió empresarial que es queda en una mitjana europea de l’1,5%, encara molt lluny de països punters com Corea (3,6%), Japó (2,6%), EUA (2,1%) o inclús Xina (1,7%). Aquí és on vol incidir més aquest ambiciós programa.

Aquest ambiciós programa europeu és, sens dubte, una gran oportunitat per desenvolupar nous projectes d’innovació alimentària amb la participació de tots els agents implicats: administracions, universitats i centres de recerca, l’empresa i la societat. Per aquest motiu, en aquest article farem un repàs per les dades principals per conèixer més de prop el nou Programa Horizon Europe.

Què és el Programa Horizon Europe?

Horizon Europe és el programa marc de recerca i innovació (R + I) de la Unió Europea (UE) per al període 2021 -2027. El Programa Horizon Europe, com el seu predecessor Horizon 2020, serà l’instrument fonamental per a dur a terme les polítiques d’R+D+I de la UE. L’objectiu general del programa és assolir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en R + I, enfortint d’aquesta manera les seves bases científiques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats Membres (EEMM).

Amb un pressupost de 95.500 milions d’euros per aquest període de set anys, Horizon Europe serà el Programa Marc amb el major pressupost fins a la data, tenint el potencial de generar importants beneficis econòmics, socials i científics. S’estima que Horizon Europe generarà 11 euros en guany del Producte Interior Brut (PIB) per cada euro invertit, crearà fins a 320.000 nous llocs de treball altament qualificats per a l’any 2040 i consolidarà el lideratge d’Europa en Recerca i Innovació. 

El Programa està dissenyat amb una mentalitat d’inversió més que com un instrument exclusivament de finançament

Com s’estructura el nou Pla?

El Programa Horitzó Europa compta amb una estructura basada en tres pilars:

El pilar 1, Ciència Excel·lent, que a través del Consell Europeu de Recerca (ERC) finançarà projectes de recerca a la frontera del coneixement dissenyats i dirigits per investigadors amb una dotació de 16.000 milions d’euros. També donarà suport al desenvolupament professional i la formació de personal investigador, a través de les activitats de mobilitat internacionals i intersectorials del programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) amb 6.600 milions d’euros i invertirà 2.400 milions d’euros més en millorar i optimitzar l’accés transnacional a les Infraestructures de recerca de nivell mundial.

El pilar 2, Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea, finançarà la investigació dins dels reptes socials, reforçarà les capacitats tecnològiques industrials i establirà missions amb objectius ambiciosos orientats cap als grans desafiaments globals (salut, canvi climàtic, energies renovables, mobilitat, seguretat, digital, materials, etc.). A més, donarà suport a la creació d’associacions europees (o partenariats europeus) amb els estats membres i la indústria per treballar conjuntament en R + I. També inclourà al Centre Comú d’Investigació (JRC) que assistirà a la UE i als governs nacionals en la seva presa de decisions aportant-los evidències científiques i suport tècnic.

El pilar 3, Europa Innovadora, té com a objectiu fer d’Europa una potència capdavantera en la innovació de creació de mercat i en el creixement de pimes innovadores a través del Consell Europeu d’Innovació (EIC). Aquest donarà suport a innovadors, empresaris, pimes i científics de primer ordre i amb ambició de créixer a escala internacional. Addicionalment, l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) continuarà fomentant la integració de la investigació, l’educació superior i l’emprenedoria a través de les Comunitats de coneixement i innovació (KIC).

El programa Horizon també compta amb una part més transversal anomenada Ampliar la participació i enfortir l’Espai Europeu d’Investigació (ERA) que dóna suport a la diversitat geogràfica, construint les capacitats necessàries per permetre una participació reeixida en el procés de Recerca i Innovació (R + I), promovent xarxes de contactes i accés a l’excel·lència, per tant, optimitzant l’impacte del pilar 2 “Desafiaments mundials” i buscant sinergies amb el pilar 3 “Europa Innovadora”. A més, aquesta part del programa pretén avançar en la difusió i explotació dels resultats d’investigació reforçant la interacció entre educació i investigació, i enfortint la col·laboració a través d’Europa obrint-se a xarxes europees de R + I.

D’aquests 95.500 milions d’euros, que inclouen 5.400 milions d’euros del programa Next Generation del EU Recovery from COVID-19 crisis, el 53,5% està previst destinar-ho al Pilar 2 Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea, el 25% al Pilar 1 de Ciència Excel·lent i el 13,6% al Pilar 3 Europa Innovadora, deixant un 3,4% del pressupost pel programa transversal Ampliar la participació i enfortir l’Espai Europeu d’Investigació (ERA).

Les noves missions

Horitzó Europa inclou, entre les seves principals novetats, el llançament de Missions com una nova forma d’implementar l’R+D+I amb un impacte social i econòmic en àrees d’interès per a la UE i els seus ciutadans. Aquestes missions són definides com una cartera d’accions interdisciplinàries basada en l’R+D+I, destinades a assolir una meta audaç i inspiradora, alhora que quantificable, que té un gran impacte en la societat.

Les missions de la UE contribuiran als objectius del Pacte Verd Europeu, el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En el Reglament d’Horitzó Europa s’han acordat cinc àrees principals:

 • Càncer
 • Adaptació al Canvi Climàtic incloent la Transformació Social
 • Aigua i oceans
 • Ciutats intel·ligents i climàticament neutres
 • Salut del Sòl i Aliments

Pel que fa a les missions que tenen una major relació amb el nostre sector, destaquem: Càncer, Adaptació al Canvi Climàtic incloent la Transformació Social, Ciutats intel·ligents i climàticament neutres, i especialment, Salut del Sòl i Aliments.

Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea

El Pilar II amb 53.500 milions d’euros, busca impulsar el desenvolupament de tecnologies clau i solucions reforçant les polítiques i objectius europeus en desenvolupament sostenible, destinant un 35% del pressupost a la lluita pel canvi climàtic.

Els objectius específics del Pilar II d’Horizon Europe són generar coneixement, intensificar la repercussió de la recerca i la innovació (R + I) en l’elaboració i aplicació de les polítiques de la Unió, així com en el suport a aquestes polítiques, i afavorir l’accés i l’adopció de solucions innovadores en la indústria europea, especialment en les pimes, i a la societat, per fer front als desafiaments mundials, inclòs el canvi climàtic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Al mateix temps les activitats d’aquest Pilar contribuiran a l’assoliment dels altres objectius específics del Programa.

El Pilar II d’Horitzon Europe comprendrà activitats que presentin nivells de maduresa tecnològica (TRL per les sigles en anglès) molt diversos, inclosos nivells molt baixos.

Per maximitzar la repercussió, la flexibilitat i les sinergies, les activitats de R + I s’organitzen en 6 clusters, que incentivaran individualment i en conjunt la cooperació interdisciplinària, intersectorial, transversal, transfronterera i internacional.

Les activitats de R + I es duran a terme en el si dels següents clústers:

 1. Salut
 2. Cultura, creativitat i societat inclusiva
 3. Seguretat civil per a la societat
 4. Món digital, indústria i espai
 5. Clima, energia i mobilitat
 6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient

En aquest cas, ens centrarem a veure de prop els objectius marcats en aquest pla pel que fa al clúster 6 i el clúster 5, que són els que tenen una major incidència directa en el sector agroalimentari.

Alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient

El Clúster 6 té per objectiu generar coneixement i solucions innovadores que accelerin la transició cap a la gestió sostenible dels recursos naturals (biodiversitat, aigua i sòl) i compta amb un pressupost global de 8.952 milions d’euros. Això inclou el desenvolupament de mesures per a: afavorir l’adaptació al canvi climàtic; aconseguir la neutralitat climàtica dels sistemes de producció primària (agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura), dels sistemes alimentaris i de les cadenes de valor d’origen biològic; optimitzar els serveis ecosistèmics; parar i revertir la pèrdua de biodiversitat; i reduir la degradació i contaminació de l’entorn.

Les àrees d’actuació prioritàries que s’abordaran durant Horitzó Europa són:

 • Observació mediambiental.
 • Biodiversitat i recursos naturals.
 • Agricultura, silvicultura i àrees rurals.
 • Sistemes alimentaris.
 • Bioeconomia i cadenes de valor d’origen biològic.
 • Sistemes circulars;
 • Oceans, mars i aigües interiors.

El Clúster 5, centrat en el canvi climàtic

Per la seva part, el Clúster 5 de Clima, Energia i Mobilitat amb 15.123 milions d’euros, una de les partides amb més inversió del programa Horizon, també inclou àmbits relacionats amb el sector agroalimentari que haurem de tenir en compte. 

El motor principal d’aquest clúster és l’ambició d’aconseguir la neutralitat climàtica a Europa el 2050, cosa que comporta la transició a la neutralitat climàtica de l’energia i els sectors de la mobilitat abans del 2050 (així com el d’altres sectors no cobert per aquest clúster), alhora que la seva petjada ecològica, garantint una transició justa.

En aquest clúster s’inclouen reptes sectorials com: la preservació dels ecosistemes i sòls, l’adaptació de l’agricultura al canvi climàtic, la promoció de la Circularitat per millorar l’energia global i l’eficiència dels recursos i, per tant, també reducció de carboni, entre d’altres.

Cal assenyalar també, com hem comentat abans, que hi ha el compromís que el 35% del pressupost total d’Horizon Europe contribuirà als objectius climàtics, de manera que disposem en aquest clúster de grans oportunitats de finançament per a projectes d’innovació en sostenibilitat.

Complementarietats entre clústers

Un altre element important a tenir en compte és la possibilitat d’abordar reptes d’altres clústers on els projectes d’innovació alimentària poden jugar una peça clau, el que el programa Horizon denomina com a complementarietats entre clusters i són també una bona font d’oportunitats de finançament. Si esteu interessats a conèixer amb detalls totes les complementarietats relacionades amb el nostre sector, podeu descarregar el nostre informe, que trobareu al final de l’article.

Quins canvis trobarem respecte al programa Horizon 2020?

El programa Horizon Europe que s’ha presentat aquest any suposa una evolució del programa Horizon 2020, però ¿quins canvis presenta aquesta evolució? Doncs primer de tot, un augment del pressupost del 30%, respecte a l’anterior programa, i també un canvi en l’orientació dirigida ara a clústers multidisciplinaris amb una relació d’impactes, missions, destinacions i Orientacions Estratègiques Clau (KSO).

Les principals diferències que trobarem al nou programa són:

 • Horizon Europe està més orientat a impactes i missions
 • El clúster 6 dedicat a la transformació del sistema alimentari i l’alimentació sostenible
 • Es fica el focus en l’experimentació, les demostracions, els living labs i el upscaling
 • Es dóna molta importància a la comunicació de resultats
 • Un major focus en la innovació, la cocreació i el treball en xarxa per involucrar partners industrials: startups, pimes i grans empreses.

Convocatòries i programes de treball

Està previst que comencin a publicar-se les convocatòries i programes de treball a partir del 22 de juny de 2021, i per això és important tenir clar les seves característiques i particularitats.

L’Horizon Europe és un programa competitiu, és a dir, no hi ha una assignació prèvia als països, sinó que la seva gestió és centralitzada en la Comissió Europea i les agències delegades (REA, CINEA, HaPEA, EISMEA, ERCEA). 

Pot participar qualsevol entitat, de qualsevol país, tant els pertanyents a la UE, com a països associats o tercers països, tenint en compte que es poden limitar la participació per interessos estratègics, d’autonomia o seguretat de la Unió.

Es financen projectes en totes les fases del procés que porta de la investigació al mercat que compleixin aquests requisits principals:

 • Aportin valor afegit a nivell europeu
 • Siguin per aplicació civil, no militar.
 • Respectin els principis ètics i el Dret aplicable (nacional, de la UE i internacional), inclosos la Carta i el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans.

No es financiaran, aquells projectes que:

 • Tinguin caràcter local, regional o nacional, en els que la dimensió europea no estigui justificada
 • No representin un avenç real sobre el coneixement ja existent a nivell europeu (projectes d’investigació), o una innovació real pel mercat europeu (projectes d’innovació)
 • Accions que no responguin a activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic, demostració o innovació o altres activitats finançables definides en les convocatòries i els respectius programes de treball.

Finançament:

Principalment són subvencions amb reemborsament de fins al 100% dels costos admissibles, amb algunes excepcions: Accions d’innovació (IA), fins al 70% en el cas de les entitats amb ànim de lucre i les Accions de cofinançament, en general fins al 30%.

Com presentar-se:

Totes les convocatòries i Programes de Treball es publicaran al portal Funding & Tender ooportunities. És important tenir clar que la nostra idea ha d’encaixar perfectament amb alguns dels Topics d’Horizon, per la qual cosa és important conèixer el temes que es financen, veure les condicions específiques i el termini de presentació.

Convocatòries:

Totes les convocatòries seran “open, competitive calls for proposals”, amb 1 o 2 etapes de presentació i amb un equilibri entre investigació i innovació, amb un rang dels TRL més ampli. A més, a diferència de l’anterior Horizon 2020, ara les propostes a presentar redueixen la seva extensió.

En conjunt es tracta d’una gran oportunitat per la innovació alimentària i el treball en xarxa, que reforça l’objectiu principal de la XIA: transformar el sistema d’R+D+I alimentari des de la recerca, dinamitzant la col·laboració de tots els agents com som l’acadèmia, l’empresa, les administracions públiques i les entitats socials per assolir un major impacte econòmic i social.

Si esteu interessats a conèixer tots els detalls d’aquest ambiciós programa, us podeu descarregar l’informe especial que hem preparat en el següent link: