Tècnic/a Superior expert/a en la gestió de projectes competitius

UNIVERSITAT DE VIC
 |  03.06.2022

Inici Convocatòria: 26-05-2022

Final Convocatòria: 16-06-2022

Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.
L’OTRI és l’oficina tècnica que dona suport als programes de doctorat i gestiona l’activitat investigadora, la transferència de coneixement i les accions de divulgació científica de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 60 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un/a gestor/a de projectes competitius i de transferència de coneixement que entri a formar part de l’equip de gestió del centre.
El/la candidat/a seleccionat s’encarregarà de la gestió, control i seguiment econòmic-financer de projectes competitius (sobretot europeus) en execució fins a dur-ne a terme la justificació final i el tancament econòmic del mateix, donant suport a l’investigador per assegurar la correcte implementació dels projectes en els terminis i formats requerits per cada organisme finançador.

Funcions i tasques:

 • Control i seguiment de projectes competitius coordinats. Comunicació amb l’agència de finançament, comunicació amb els socis, preparació del Grant Agreement i Consortium Agreement, preparació i procediment de pagament dels socis, gestió dels amendments del consorci, etc.
 • Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis de projectes competitius (gestió dels pressupostos dels ajuts de R+D, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en la preparació amendments, ajustaments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
 • Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
 • Control horari i de dedicacions del personal del centre (timesheets).
 • Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
 • Garantir el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques d’els finançadors.
 • Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes interns i externs.

El/la candidat/a durà a terme aquestes funcions en coordinació amb l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI).

Requisits

 • Títol cicle formatiu Nivell CFGS en l’àmbit de gestió, medi ambient o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Domini avançat del Paquet Office (Word, Excel, Acces, Power Point)
 • Experiència en l’àmbit universitari o de centres de recerca
 • Habilitat organitzativa i de gestió del temps
 • Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis

Es valorarà

 • Titulació universitària en l’àmbit: ciències ambientals, químiques o similars
 • Doctorat en l’àmbit: ciències ambientals, químiques o similars
 • Experiència prèvia en gestió de projectes de recerca competitius
 • Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I europeus i internacionals, especialment coneixement del Programa H2020 i Horizon Europe.
 • Formació complementària en gestió de la recerca i la transferència de coneixement.

S’ofereix

 • Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Indefinida
 • Jornada a Temps Complet
 • Salari brut anual: 28.025,55 €
 • Contracte a temps complet i indefinit.