Gestor/a de projectes competitius

UNIVERSITAT DE VIC
 |  03.06.2022

Inici Convocatòria: 26-05-2022

Final Convocatòria: 16-06-2022

Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.
L’OTRI és l’oficina tècnica que dona suport als programes de doctorat i gestiona l’activitat investigadora, la transferència de coneixement i les accions de divulgació científica de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 60 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un/a gestor/a de projectes competitius europeus que entri a formar part de l’equip de gestió del centre.
El/la candidat/a seleccionat s’encarregarà de la gestió, control i seguiment econòmic-financer de projectes competitius europeus en execució fins a dur-ne a terme la justificació final i el tancament econòmic del mateix, donant suport a l’investigador per assegurar la correcte implementació dels projectes en els terminis i formats requerits per cada organisme finançador.
Entre els projectes a gestionar hi haurà projectes coordinats, on el candidat/a actuarà com a Financial Manager, actuant d’enllaç entre els diferents membres del consorci i l’agència de finançament pel que fa a tasques administratives, legals i financeres.
També podrà donar suport a l’investigador i al Business Developer del centre en la preparació de propostes de finançament i en el seu enviament i acceptació.

Funcions i tasques:

Control i seguiment de projectes competitius coordinats (principalment Programa H2020 i Horizon Europe). Comunicació amb l’agència de finançament, comunicació amb els socis, preparació del Grant Agreement i Consortium Agreement, preparació i procediment de pagament dels socis, gestió dels amendments del consorci, etc.
-Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis de projectes competitius (gestió dels pressupostos dels ajuts de R+D, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en la preparació amendments, ajustaments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
-Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
-Control horari i de dedicacions del personal del centre (timesheets).
-Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
-Garantir el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques dels finançadors.
-Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes interns i externs.

El/la candidat/a durà a terme aquestes funcions en coordinació amb l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI).

Requisits


Titulació universitària en l’àmbitciències ambientals, químiques o similars

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo

Domini avançat del Paquet Office (Word, Excel, Acces, Power Point)

Experiència prèvia (mínim 2 anys) en gestió de projectes de recerca competitius

Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I europeus i internacionals, especialment coneixement del Programa H2020 i Horizon Europe.

Experiència en l’àmbit universitari o de centres de recerca

Habilitat organitzativa i de gestió del temps

Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis

Es valorarà

  • Títol de doctorat
  • Experiència en coordinació de consorcis pel desenvolupament de projectes europeus.
  • Nivell C1 d’anglès
  • Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I estatals i catalans.
  • Formació complementària en gestió de la recerca i la transferència de coneixement.

S’ofereix
Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 30.707,85 €

Contracte indefinit a jornada completa.